Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri 07 Ekim 2010
ÜRÜN ADI
Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri 07 Ekim 2010
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

T.C.

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.18.ÇYG.0.02.01–010/17265                                                                                                                                             07 Ekim 2010

Konu  : Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri

 

GENELGE

(2010/15)

 

 

Kömür depolama, eleme ve briketleme tesislerinden kaynaklanan toz emisyonunun sebep olduğu şikâyetlerin önlenmesi ve işletmelerin çevreyi koruyarak faaliyet göstermeleri maksadıyla, söz konusu işletmelerin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek–1 inde yer alan esaslar ve sınır değerleri sağlamaları, yürürlükteki mevzuat gereklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak 16/10/2009 tarih ve 2009/19 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik Uygulaması Genelgesinde (Madde 7); izin sürecinden bağımsız olarak izne tabi olan veya izne tabi olmayan tüm kömür depolama işletmeleri yetkililerince en geç 30 Kasım 2009 tarihine kadar bulundukları illerin Valiliklerine sunulması gereken iş termin planlarında (ayrıntılı iş / zaman diyagramları)  belirtilen yatırımların 31.12.2011 tarihine kadar tamamlanması, işletme yetkilileri tarafından yapılan iş ve işlemler hakkında Valiliklerin (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) altı aylık dönemleri kapsayacak şekilde yazılı olarak bilgilendirilmeleri, yılda iki kez bu yapılan işlemlerle (haziran ve aralık aylarının sonunda)  ilgili olarak Genelge ekinde yer alan “Kömür Depolama Tesisleri İş Termin Planı Bilgileri Tablosu”’nun (Ek-1) İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, bu konuda şikayetlerin devam etmesi sebebiyle yeterince önlem alınamadığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu tesislerden kaynaklanan toz emisyonunun etkin bir şekilde kontrol altına alınması,  tesislerin şikâyet konusu olmadan yürürlükteki mevzuata uygun faaliyet gösterebilmeleri ve çevreye zararlı etkilerin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılması ve kirlilik oluşturmaması için 2009/19 sayılı Genelge’de belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda belirtilen hususların da yerine getirilmesi gerekmektedir.

1-      Kömür depolama, eleme ve briketleme tesislerinin kapasitelerine ve faaliyetlerine göre Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek çevre iznine tabi olan işletmelerin çevre iznini almaları,

2-      SKHKK Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (a) bendi gereğince, işletmelerde bulunan tesislerin her birinde ve işletmenin bütününde,  Bakanlığımız www.cygm.gov.tr adresinde de yer alan “Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar Konusunda Mevcut En Uygun Tekniklere İlişkin Referans Belgesi” nde  belirtilen  kömürlerin  kapalı mekânda depolanmasına yönelik  mevcut en iyi tekniklerin uygulanması,

 

3-      SKHKK Yönetmeliği Ek-1 gereğince; izne tabi olan ve/veya izne tabi olmayan tesislerde; maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması,  boşaltılması ve tasnifi, açıkta depolanan yığma malzeme, tesis içi yollar, yükleme ve boşaltma, malzemelerin sınıflandırılması ve kamyon vb. araçlarla taşınması, toz yapıcı yanma ve üretim artıklarının taşınması ve depolanması konularında ilgili tedbirlerin alınması,

4- İşletme etrafında toz tutucu rüzgâr perdesi veya duvar yapılmasının sağlanması, kömürlerin/hammaddelerin/malzemelerin perde veya duvar yüksekliğini geçmeyecek şekilde depolanması,

5- Ağaçlandırma yapılabilecek yerlerde işletme etrafında ağaçlandırma yapılması,

6-      Tozumanın önlenmesi maksadıyla basınçlı pülverize su veya kimyasal toz bastırma sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin etkin olarak çalıştırılmasının sağlanması,

7-      Taşımadan kaynaklanan tozumanın önlenmesi için tesis içi ve dışı yolların beton, asfalt veya tozumayı önleyici malzemelerle kaplanması ve özellikle tesis dışı yollarla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile birlikte koordineli çalışılması,

8-      Ayrıca, sanayi işletmeleri (demir-çelik, çimento, enerji santralleri, v.b) içerisinde de yer alan  kömür depolama, doldurma, boşaltma, kırma, eleme işletmelerinde toz emisyonlarının önlenmesi ve azaltılmasına ilişkin olarak yapılacak iş, işlem ve yatırımlar hakkında işletme yetkililerince yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanacak iş termin planlarının (ayrıntılı iş / zaman diyagramları) bu Genelge yayım tarihi esas alınarak altı ay içerisinde Valilik İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine sunulması ve Valiliklerce takibinin yapılarak yukarıda açıklanan esaslar kapsamında Bakanlığımıza düzenli bilgi verilmesi,

9-      Çevre Mevzuatına uygun faaliyet gösterilmesi konusunda yapılan ikaz ve uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan işletmelere Çevre Kanunu gereğince gerekli idari yaptırımın uygulanması ve takibinin yapılması,

 

gerekmektedir.

Netice olarak; kömür depolama, eleme ve briketleme işletmelerinde kaynaklanan tozumanın önlenmesi ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Genelgelerde belirtilen hükümler ve esaslara titizlikle uyulması, sürekliliğin sağlanması, konunun Valiliklerce (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)  takip edilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                              imzalandı

 

                                                                                                                                                                                                Prof. Dr. Veysel EROĞLU

                                                                                                                                                                                                                Bakan

 

 

EKLER:

EK-I: Kömür Depolama Tesisleri İş Termin Planı Bilgileri Tablosu

 

DAĞITIM:

-81 İl Valiliğine 

 

 

.../10/2010 Çev. Müh.               : N. AYGÜN

.../10/2010 Şube Md. V.           : F. FİLİZ

.../10/2010 Gn.Md. Yard.V.     : A. ULUIRMAK

…/10/2010 Gn.Md.V               : Dr.A.YILDIRIM

.../10/2010 Müst Yrd.               : S.KADIOĞLU

.../10/2010 Müsteşar V.           Prof. Dr. L.AKÇA

 

 


EK- 1 

 

KÖMÜR DEPOLAMA TESİSLERİ İŞ TERMİN PLANI BİLGİLERİ TABLOSU

İLİ/İLÇESİ :…………………..

 

Tesisin Adı

Açık Adresi

 

Depolanan kömür miktarı

 

Emisyon İzni Durumu

(Var-Yok)

 

SKHKKY Ek–1 kapsamında alınan/alınacak önlemlerin özeti

 

 

Halen kapalı kömür depolanan alan büyüklüğü (m2)

 

İl Müdürlüğünce

Yürütülen İşlemler

 

Kömürün tamamının kapalı alanda depolanması için gereken alan büyüklüğü(m2)

 

İş Termin Planında yer alan çalışmalar ve tamamlanma tarihleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb