Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
SKHKK Yönetmelik Uygulaması (2009/19) 16 Ekim 2009
ÜRÜN ADI
SKHKK Yönetmelik Uygulaması (2009/19) 16 Ekim 2009
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.18.0.ÇYG.002.00.01-010-06-17074                                                                                                             16 Ekim 2009

KONU : SKHKK Yönetmelik Uygulaması

 

GENELGE

(2009/19)

 

 

Bilindiği gibi, 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Avrupa Birliği uyum süreci de dikkate alınarak hava kalitesi sınır değerlerine yıllara göre kademeli azaltma getirilmiş olup, 02.11.1986 tarih 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Madde-6’da yer alan hava kalitesi sınır değerleri yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer tarafta sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin daha etkili yönetiminin sağlanabilmesi için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerek 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ETKHKKY) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

SKHKK Yönetmeliği Madde 5 gereğince; çalışmaları ve yapısı uyarınca insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkisi olan, Yönetmelik Ek-8 A ve B listelerinde belirtilen tesislerin kurulması ve işletilmesi için,  bu yönetmelik hükümlerine göre Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni alınması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda; Yönetmeliğin etkili olarak yürütülmesi uygulanması ve uygulamada birliğin sağlanması maksadıyla Yönetmelik hükümleri esas alınarak, aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

 

 

1- Emisyon Ön İzni

 

 

1.1-Emisyon ön izni SKHKK Yönetmeliği Madde-7 kapsamında değerlendirilir.

 

1.2-ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almayan ancak SKHKK Yönetmeliği EK-8 Liste A ve Liste B’de yer alan yeni kurulacak tesisler ve/veya mevcut tesislerde yapılması planlanan kapasite artışı ya da proses ya da yakıt değişiklikleri Madde-13 kapsamında izne tabi ise emisyon ön izni kapsamında değerlendirilir.

 

1.3- SKHKK Yönetmeliğine göre EK-8 Liste A’da yer alan ancak ÇED Yönetmeliğine göre tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belgesi bulunmayan tesisler için Emisyon ön izni aşamasında gazete ilanı verilmesi gereklidir.

 

2- Emisyon İzin Dosyasının İncelenmesi

 

2.1- SKHKK Yönetmeliğinin 9/b maddesine göre; EK-8 A listesinde yer alan tesisler için hazırlanan emisyon izin dosyaları Bakanlığa gönderilmeden önce, mevzuat çerçevesinde eksik olan bilgi ve belgeler Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından tamamlattırılacaktır. Tarafların iş yoğunluğu da dikkate alınarak, zaman kaybını en aza indirmek için bilgi ve belge açısından eksiksiz, Valilik inceleme raporunu da içeren, SKHKK Yönetmeliği hüküm ve esaslarının sağlandığı tespit edilen dosyalar Bakanlığa gönderilecektir.

 

2.2- Emisyon izin sürecinde zaman kayıplarını en aza indirmek maksadıyla emisyon izin dosyasına ilişkin Bakanlık görüşleri tesisin kurulu bulunduğu ilin Valiliğine ve işletme yetkililerine dağıtımlı olarak gönderilmektedir. Eksik bilgi, belge, inceleme raporu vb. içeren cevabi yazıların Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) vasıtası ile Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. İşletme yetkililerince, Valilik (İl Çevre Orman Müdürlüğü) bilgisi dışında Bakanlığımız merkez teşkilatına gönderilecek emisyon izin dosyalarına ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2.3- Emisyon izin dosyaları aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilmelidir;

 

2.3.1- SKHKK Yönetmeliği Madde-38 gereğince 03.07.2009 tarihinden sonra başvuru yapan tüm emisyon izin dosyaları SKHKK Yönetmeliği hüküm ve sınır değerlerine göre değerlendirilecektir.

 

2.3.2- 03.07.2009 tarihinden önce yetkili mercie teslim edilmiş olan emisyon ölçüm raporlarında emisyon ölçüm sonuçlarının SKHKK Yönetmeliği hüküm ve sınır değerlerini sağlaması halinde ölçüm raporu geçerli kabul edilerek, emisyon ölçüm raporları SKHKK Yönetmeliğine göre değerlendirilecektir. Söz konusu tesislere SKHKK Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesi düzenlenecektir.

 

2.3.3- 03.07.2009 tarihinden sonra yetkili mercie teslim edilmiş olan ve mülga 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ETKHKK Yönetmeliğine göre hazırlanmış emisyon ölçüm raporları; SKHKK Yönetmeliğine göre (Madde/Ek’lere yapılan atıfların düzeltilmesi için) tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Tesis yetkilileri tarafından Bakanlığa gönderilmek üzere Valiliğe teslim edilen emisyon izin dosyalarının, teslim tarihinin Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) üst yazısında belirtilmesi gerekmektedir.

 

2.3.4 Ek-8 Liste A’dan Liste B’ye geçen tesisler;

 

2.3.4.1- SKHKK Yönetmeliği yürürlük tarihinden (03.07.2009) önce Bakanlığa intikal etmiş olan, (mülga ETKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A’da yer alan ve SKHKK Yönetmeliğine göre Ek-8 Liste B’ye geçen) tesislerin emisyon izin dosyaları Bakanlıkça mülga ETKHKK Yönetmeliği ve SKHKK Yönetmeliği kapsamında mukayeseli olarak değerlendirilecektir.

 

2.3.4.2- SKHKK Yönetmeliği kapsamında emisyon izni alması Bakanlıkça uygun mütalaa edilen işletmelerin emisyon izin dosyası, Bakanlık görüşleri ile birlikte, SKHKK Yönetmeliği Madde-5 (3) gereği nihai değerlendirilme ve belge düzenlenmek üzere tesisin bulunduğu ilin Valiliğine ve işletme yetkililerine Bakanlık tarafından gönderilecektir.

 

2.3.4.3- Valilikçe yapılacak nihai değerlendirme sonucunda SKHKK Yönetmeliği kapsamında emisyon izni alması uygun bulunan işletmelerden bu Genelgenin 3.4 üncü maddesi kapsamında taahhütname alınması B grubu belge bedeli yatırmasından sonra Valilikçe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) SKHKK Yönetmeliği kapsamında belge düzenlenmesi gerekmektedir.

 

2.3.4.4- Her iki yönetmelik kapsamında eksiklik tespit edilmesi durumunda Bakanlık görüş yazısı ve emisyon izin dosyası, SKHKK Yönetmeliği Madde-5 (3) kapsamında nihai değerlendirilme için işletmenin bulunduğu ilin Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderilecek ve dosyaların takibi, sonuçlandırılması Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından yapılacaktır.

 

 

 

2.3.4.5- Mülga ETKHKK Yönetmeliği kapsamında emisyon izin değerlendirilmesi yapılarak görüş gönderilen ancak eksik bilgi ve belgeleri 03.07.2009 tarihine kadar Bakanlığa intikal etmemiş olan, (mülga ETKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A’da yer alan ve SKHKK Yönetmeliğine göre Ek-8 Liste B’ye geçen işletmelerin) emisyon izin dosyaları Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmek üzere işletmelerin kurulu bulundukları il Valiliklerine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) Bakanlık tarafından gönderilecektir.

 

2.3.4.6- Yetkili mercie 03.07.2009 tarihinden önce teslim edilmiş dosyalarda SKHKK Yönetmeliğine göre sadece hava kalitesi ile ilgili ilave ölçümler gerekmesi durumunda tesis yetkililerine hava kalitesi ölçümlerinin yaptırabilmeleri için genelge esas alınarak en geç üç ay (takvim günü) içerisinde şartlı izin talebinde bulunmaları halinde SKHKK Yönetmeliği Madde-11 kapsamında şartlı izin verilebileceği yazılı olarak bildirilecektir.

 

Şartlı izin talebinde bulunmayan tesislerin ilave hava kalitesi ölçümlerini yaptırarak SKHKK Yönetmeliğine göre hazırlayacakları emisyon izin dosyalarını SKHKK Yönetmeliği Madde 9 (e)’de belirtilen süre içinde yetkili mercie teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2.3.5- SKHKK Yönetmeliği Madde-37 gereğince;

 

2.3.5.1- 03.07.2009 tarihinden önce Mülga ETKHKK Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmüş ve belge bedeli (dekont tarihi 03.07.2009 tarihinden önce olan) döner sermaye işletmesi müdürlüğüne yatırılmış olan Mülga ETKHKK Yönetmeliği ve SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A’da yer alan işletmelere Bakanlık, ve Ek-8 Liste B’de yer alan işletmelere (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından SKHKK Yönetmeliği Geçici Madde 2 (1) kapsamında ETKHKK Yönetmeliğine göre emisyon izin belgesi düzenlenecektir.

 

2.3.5.2- 03.07.2009 tarihinden önce Mülga ETKHKK Yönetmeliğine göre A grubu emisyon izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmüş olan ve A grubu belge bedeli Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) döner sermaye işletmesi müdürlüğüne yatırılmış olan ve mülga ETKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A’dan SKHKK Yönetmeliği’ne göre Ek-8 Liste B’ye geçen işletmeler için; ETKHKK Yönetmeliğine göre A grubu emisyon izin belgesi düzenlenecektir. Bu tesislerin SKHKK Yönetmeliği Geçici Madde 2 (5) kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

2.3.6- Ek-8 Liste B’de yer alan tesisler;

 

 

2.3.6.1- Mahalli Çevre Kurulunda 03.07.2009 tarihinden önce Mülga ETKHKK Yönetmeliğine göre emisyon izni alması uygun bulunan işletmelere ETKHKK Yönetmeliğine göre B grubu emisyon izin belgesi düzenlenecektir.

 

2.3.6.2- Mülga ETKHKK Yönetmeliğine değerlendirilen ancak Mahalli Çevre Kuruluna 03.07.2009 tarihine kadar sunulmamış olan işletmelerin emisyon izin başvuru dosyaları SKHKK Yönetmeliği hüküm ve sınır değerlerini sağlaması halinde SKHKK Yönetmeliği Madde 9 (1) a gereğince Mahalli Çevre Kuruluna sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 

2.3.6.3- ETKHKK Yönetmeliğine göre B Grubu emisyon iznine tabi olduğu halde SKHKK Yönetmeliğinde kapsam dışı bırakılan ancak, ETKHKK Yönetmeliği kapsamında emisyon izin başvurusu yapmış ve değerlendirme süreci devam eden tesislere emisyon izin belgesi

 

düzenlenmesine gerek olmamakla birlikte bu işletmelerin SKHKK Yönetmeliği madde 19, 20 ve 21 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir

 

2.4- SKHKK Yönetmeliği Madde 9 (e) kapsamında; Bakanlıkça değerlendirilerek Valiliklere (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilen emisyon izin dosyalarındaki eksikliklerin ivedilikle tesis yetkililerine bildirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Bu hususa Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından yapılan dosya incelemelerinde dikkat edilerek eksiklikleri mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlanmayan dosyaların Bakanlığa gönderilmeden tesis sahibine iade edilmesi ve Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

 

2.5- SKHKK Yönetmeliği (Ek-5 3.1.3.5 maddesi) gereğince yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren çay fabrikalarında çay lifinin yakıt olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler, atıkların yakılması ile ilgili mevzuat yürürlüğe girene kadar SKHKK Yönetmeliği Ek-5 Tablo 5.1 de verilen emisyon sınır değerlerine tabi olmamakla birlikte partikül madde parametresi için verilen sınır değeri sağlamakla yükümlüdürler. Bu tesisler emisyon izninden muaf değildirler.

 

2.6- SKHKK Yönetmeliği Ek-4.b.5’de yer alan üretim prosesi bacası olmayan bacalarla ilgili düzenleme SKHKK Yönetmeliği Madde 4.cc’de tanımlanan üretim prosesi tanımına giren faaliyetleri kapsamaz.

 

2.7- Tesis işletenleri ve/veya sahipleri tarafından SKHKK Yönetmeliği Madde 9.(e) bendinde belirtilen hükümler yerine getirilmezse Madde 36 gereğince idari yaptırım uygulanması gereklidir. Uygulanacak idari yaptırımın faaliyeti durdurmaya yönelik olması durumunda Madde 9.(f) bendi kapsamında işlem yapılır.

 

3- Emisyon İzni Müracaatındaki istenen bazı belge ve bilgiler hakkında açıklamalar

 

 

3.1- Sanayi tesislerinde Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerde belirtilen izinler alınmaksızın, faaliyetlerin icrasına izin verilmesinin mümkün olmadığı, aksine uygulamaların Çevre Kanuna aykırılık teşkil edeceği açıktır. Buradan hareketle; tesislere verilen emisyon ön izni veya ÇED mevzuatına göre alınan tesisin kurulmasının uygun olduğunu gösteren belge veya belgeler yapı kullanma izni öncesinde alınması gereken çevresel izinler olarak kabul edilebileceği mütalaa edilmektedir.

 

3.2- 12.10.2004 tarihinden sonra kurulan tesisler için “yer seçimi ve tesis kurma izni”nin emisyon izin dosyasında yer alması gereklidir. ÇED Yönetmeliğine göre verilen ÇED olumlu, ÇED gerekli değildir ve kapsam dışı kararları “yer seçimi ve tesis kurma izni” yerine geçer. ÇED Yönetmeliği kapsamında yer almayan SKHKK Yönetmeliği Ek-8’de yer alan tesisler için yer seçimi ve tesis kurma izni onaylı fotokopisi emisyon izin dosyasında yer almalıdır. (OSB’lerde yer alan tesislerden de bu belge istenecektir.)

 

3.3- İşletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsat tarihi 12.10.2004 tarihinden önce ise;  SKHKK Yönetmeliği Ek-10.12’de yer alan belgeler istenmez.

 

3.4- SKHKK Yönetmeliği Ek-10.8 ve Ek-11.a gereğince; tesisler tarafından SKHKK Yönetmeliği kapsamında verilecek olan taahhütnamenin ………. adresinde faaliyette bulunan ……….. üretimi yapan işletmenin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hüküm ve sınır değerlerini yerine getireceğini taahhüt ederiz.”şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

3.5 SKHKK Yönetmeliği Ek-11.14 kapsamında, teknik özelliği nedeniyle ölçüm çıktısı alınamayan cihazların ekranından ölçüm esnasında fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüler emisyon ölçüm raporuna eklenmelidir.

 

4- Emisyon İzin Belgesi

 

 

SKHKK Yönetmeliği Madde-5 kapsamında B Grubu emisyon izin belgesi işletmenin bulunduğu Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından verilmesi gerekmektedir. İller arasında bütünlüğü sağlamak maksadıyla B grubu emisyon izin belgesi formatı Ek-3’te yer almaktadır.

 

5- Teyit Ölçümleri

 

 

5.1- Teyit ölçümleri, baca gazı ve SKHKK Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli olması durumunda hava kalitesi ölçümlerini içerecek şekilde yetkili mercie Madde 14’de belirtilen periyotlarda sunulacaktır.

 

5.2- SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste A ve B’de yer alan işletmelerin emisyon teyit ölçümleri Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından düzenli olarak takip edilerek teyit ölçüm raporları SKHKK Yönetmeliğine göre değerlendirilecek ve buna ilişkin düzenli kayıtlar Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından tutulacaktır. A Listesinde yer alan tesislerin teyit ölçümleri Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından incelendikten sonra Bakanlığa gönderilecektir.

 

5.3- A Grubu emisyon izin belgesine sahip olan ve SKHKK Yönetmeliği Ek-8 Liste B de yer alan tesis/işletmeler için Geçici Madde 2 (5) kapsamında işlem yapılmalıdır.

 

6- Tesis Envanteri

 

 

6.1- Valiliklerce (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) il sınırları içinde faaliyet gösteren emisyon iznine tabi (emisyon izni olan ve olmayan) tesis envanterleri Genelge Ek-4’te örneği verilen tablo kapsamında, elektronik (CD vb.) ortamda değerlendirilmeye uygun olarak hazırlanarak her yılın 31 Ocak tarihine kadar güncellenerek Bakanlığa gönderilecektir.

 

7-Kömür Depolama Tesisleri

 

7.1- Kömür depolama tesisleri kapasitelerine ve faaliyetlerine göre SKHKK Yönetmeliği Ek-8.9.10’da değerlendirilerek emisyon iznine tabi olan tesislerin emisyon izni başvurularını yapmaları ve emisyon izni almaları sağlanmalıdır.

 

 

7.2- Kömür depolama, eleme, sınıflandırma ve paketleme işlemlerinin yapıldığı tesislerin yoğun olarak bulunduğu illerde, tozumaya karşı SKHKK Yönetmeliği Ek-1 de yer alan tedbirlerin alınarak bu tesislerden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü ve azaltılması hususunun Valiliklerce (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)  takip edilmesi gerekmektedir.

 

7.3- İzne tabi olan ve izne tabi olmayan tesislerde SKHKK Yönetmeliği Ek-1 de yer alan açıkta depolanan malzeme, tesis içi yollar, yükleme ve boşaltma, malzemelerin sınıflandırılması ve kamyon vb. araçlarla taşınması konularında ilgili tüm tedbirlerin alınması, mümkün olduğunca kömürlerin kapalı mekanda depolanması, özellikle taşımadan kaynaklanan tozumanın önlenmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışılması gerekmektedir.

 

 

7.4- Emisyon izin sürecinden bağımsız olarak izne tabi olan ve izne tabi olmayan tüm kömür depolama tesislerinde alınacak tedbirlerin ilişkin iş termin planlarının (ayrıntılı iş / zaman diyagramları) en geç 30 Kasım 2009 tarihine kadar tesislerin bulundukları illerin Valiliklerine sunulması ve iş termin planında belirtilen yatırımların 31.12.2011 tarihine kadar tamamlanması ve tesis yetkililerinin Valilikler (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)  tarafından yazılı olarak bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

 

7.5- Çevre Mevzuatına uygun faaliyet gösterilmesi konusunda yapılan ikaz ve uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayan kurum ve kuruluşlara Çevre Kanunu gereğince gerekli idari yaptırımın uygulanması ve takibinin yapılması gerekmektedir.

 

 

8- Pasif Örnekleme Metodu İle Hava Kalitesi Ölçümü

 

8.1- SKHKK Yönetmeliği Ek-2 gereği tesis etki alanında hava kalitesinin belirlenmesinde pasif örnekleme metodu kullanılacak ise; modelleme sonuçlarına göre Hava Kalitesine Katkı Değerinin en yüksek olduğu inceleme alanında 4 adet pasif örnekleme olmak üzere, hava kirliliğinin yoğun olduğu diğer inceleme alanlarında da (en az iki veya daha fazla inceleme alanı), her bir inceleme alanında 2 adet pasif örnekleme tüpleri ile hava kalitesi ölçümleri yaptırılması gereklidir.

 

8.2- Hava kirliliğinin yoğun olduğu inceleme alanlarında pasif örnekleme yeri ve sayısı, işletmede bulunan bacaların yüksekliği, kütlesel debileri, kirleticilerin dağılım yönleri ile değişmekle birlikte bölgede bulunan yerleşim alanları da göz önüne alınarak belirlenmelidir. Bugüne kadar yapılan hava kalitesi ölçüm raporları incelendiğinde,  tesis etki alanına yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak dağıtılmış toplam 8 ile 16 adet pasif örnekleme tüpünün hava kalitesinin belirlenmesinde yeterli olabildiği tespit edilmiştir. Yetkili merci gerekli olması durumunda örnekleme yeri ve sayısını arttırılabilir.

 

9-Düzeltme

 

SKHKK Yönetmeliğinin ilgili bölümleri aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir;

 

9.1- SKHKK Yönetmeliği Ek-8.2.10.a B listesinde; “Günlük üretim kapasitesi 100 ton’un altında olan özellikle seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler.”  Ek-8.2.10.b B listesinde “Günlük üretim kapasitesi 75 ton ve üzerinde olan özellikle ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler. “

 

9.2- SKHKK Yönetmeliği Ek-12.d Tablo 12.6’da yer alan emisyon faktörlerinde Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi) için 0,7 kg/km-araç, depolama için 5,8 kg toz/ha gün

 

9.3- SKHKK Yönetmeliği Ek-9.d de yer alan “…. Madde 15 e göre getirilecek ek düzenlemelerle…..”

9.4- SKHKK Yönetmeliği Ek-A.4.1.1 de yer alan “….motorin yakanlarda islilik derecesi Bacharach skalasına göre 2….”

 

Ek-1’de SKHKK Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik ayrıntılı bilgileri içeren Yönerge yer almaktadır.

 

Emisyon faktörleri ile ilgili 27/12/2007 tarih ve 21119 sayılı dağıtımlı (Valiliklere) yazımızda yer alan tüm hususlar, SKHKK Yönetmeliği Ek-12’de yer almakta olup, bu kapsamda 03.07.2009 tarihinden sonra yetkili mercie ulaşmış emisyon izin dosyaları emisyon faktörleri ile ilgili olarak SKHKKY Ek-12 kapsamında değerlendirilmelidir.

 

Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulanmasına yönelik hazırlanan ve 18 Temmuz 2007 tarih ve 2007/7 nolu Bakanlık Genelgesi ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak çalışmalarda Genelgede belirtilen esaslara titizlikle uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan

 

 

 

 

EKLER:

1- Emisyon Ön İzni Ve Emisyon İzni Almaya Esas Teşkil Edecek

Dokümanlarla İlgili Yönerge

2- Emisyon İzin Başvuru Formu

3- B Grubu Emisyon İzin Belgesi Formatı ( CD)

4- Tesis Envanter Tablosu Örneği

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

 

 

 


EK- 1

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

 

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre ilgili Valiliğe yazılı başvuru ile verilecek izin dosyasında olması gereken bilgi, belge ve teknik verilerin neler olduğunu ve nasıl hazırlanacağını belirterek, Yönetmeliğin belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktır.

 

 

Madde 2- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine çerçevesinde verilecek emisyon ön izni ve emisyon izni için genel ilkeler şunlardır:

a) İzne esas teşkil edecek olan dosya tam olarak Valiliğe teslim edilir,

b) Genelge ekinde yer alan Emisyon İzin Başvuru Formu faaliyet sahibi tarafından doldurularak izin dosyası ile birlikte Valiliğe teslim edilir.

c) İzne esas olan tesisin, izne tabi tesislerin hangi listesinde (Liste A, Liste B) olduğu Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından değerlendirilir.

d) Emisyon ve hava kalitesi ölçümü, akreditasyon belgesi olan veya Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetki verilen özel veya kamu kurum kuruluşları tarafından yapılır.

e) İzne esas olan tesis için ÇED Yönetmeliğine göre alınan işletmenin/tesisin kurulmasının uygun olduğuna dair belgesinin olup olmadığı Yönetmeliğin 7.maddesi (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir.

f) Yönetmelikte öngörülen hesap ve modelleme çalışmalarında uluslar arası kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan hava kirliliği dağılım modelleri ve metotları kullanılır.

g) İzin dosyaları Yönetmelikteki esaslara göre belirtilen süreler içinde değerlendirilir.

h) Tesis Valilikçe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelenerek teknik inceleme raporu hazırlanır.

i) İzin dosyaları Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından Bakanlığa tam olarak gönderilir.

j) İzne tabi tesislerin A Listesinde yer alan tesisler için Emisyon İzin Dosyası iki nüsha olarak hazırlanır. Bir tanesi Bakanlığa gönderilir. Bir tanesi Valilik (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından muhafaza edilir.

k) İzin dosyasında iş ve endüstriyel sırlar ihtiva eden bilgi ve belgeler var ise bunlar belirtilerek, ayrı grup halinde sunulur. Bu durumda tesise ait diğer bilgi ve belgelerin tesisin çevreye olan etkilerini açıkça ortaya koyacak özellikte olmasına dikkat edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Emisyon İzin Başvurusunda Bulundurulması Gereken Bilgi, Belge ve Teknik Veriler

 

Madde 3- Emisyon izin dosyasındaizne esas olan tesis için genel tanıtım bilgileri Ek-2’de yer alan emisyon izni başvuru formunda eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

 

Madde 4- İzin dosyasındaizne esas olan tesis için SKHKK Yönetmeliği Ek10’da istenilen bilgi ve belgeler yer almalıdır.

 

Madde 5- Emisyon ölçüm raporu; izne esas olan tesis için SKHKKY Ek-11’de belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanır ve Emisyon Ölçüm Raporu’nun aslı (her sayfası onaylanmış) izin dosyasında yer alır.

 

Madde 6- Emisyon kontrolü, ölçülmesi, sonuçlarının verilmesi ve emisyon azaltıcı tedbirler hakkındaki bilgiler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanacaktır.

a) Emisyon durumları hakkında bilgiler;

- Kükürt dioksit (SO2),

- Azot oksitleri (NO/NO2),

- Karbonmonoksit (CO),

- Toplam toz ve partikül maddeler,

- Üretim yapısına göre tesisten kaynaklanabilecek muhtemel kirletici emisyonların  (TOC, VOC, PAH vb.), işletme şartlarında mg/m3 cinsinden belirtilmesi,

- SKHKK Yönetmeliği Ek-1 Tablo 1.2.’de bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz biçimindeki maddelerin, Ek-1 Tablo 1.1.’de bulunmayan toz emisyonundaki özel maddelerin ve Ek-1 Tablo 1.3.’de bulunmayan kanser yapıcı maddelerin, etkilerine en yakın sınıfa dahil edilmesi, etkilerine göre sınıflandırılması mümkün değilse kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmesi,

b) Emisyon ölçüm raporlarındaki emisyon değerlerinin Yönetmelikle belirtilen koşullarda;

- Normal şartlarda (0 °C ve 1 atmosfer),

- Kuru bazda,

- Baca gazındaki hacimsel oksijen ve karbondioksit yüzdesine çevrilerek,

- Üç ölçüm ve üç ölçümün ortalaması olarak,

- Her bir bacadan çıkan emisyonların ayrı ayrı kütlesel debileri ile tesisin tamamından (bacaların toplamı) çıkan emisyonların toplam kütlesel debilerinin,

verilmesi gerekmektedir.

c) Ölçüm yapılan emisyon kaynakları ile proses akım şemasındaki emisyon kaynaklarının aynı şekilde isimlendirilmesi veya numaralandırılması, raporla proses akım şemasının birebir uyumlu hazırlanması gerekmektedir.

c) Emisyonların kontrolü ve ölçülmesi için öngörülen alet ve sistemler (bunların nitelikleri) yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olacaktır.

d)  Emisyonların azaltılması için öngörülen sistemler ve bunların nitelikleri;

(Tedbirlerle birlikte veya tedbirler olmaksızın durum ayrı ayrı belirtilmelidir.)

- Tesiste elektro filtre, torba filtre, siklon, multisiklon gibi filtreleme teknikleri kullanılıyorsa bu birimler hakkında bilgiler, bunların toz tutma verimleri v.b.

- Sekonder hava gibi tam yanmayı sağlayıcı tedbirler varsa, bunlar hakkında bilgiler,

- Katı yakıtlar kullanıldığında ısıtma sisteminde yanma öncesi yakıtla birlikte veya yanma esnasında ocağın alevlenme bölgesine veya alevin görünür bölgesine kireç, kireç taşı veya dolomit injeksiyonu yapan ilave sistemleri varsa, bunlar hakkında bilgiler.

- Yanma sonrası baca gazlarına uygulanan tedbirler varsa, bunlar hakkında bilgiler,

- Yönetmeliğin Ek-5’i kapsamına giren tesislerde, talep edilen tedbirler hakkında bilgiler,

- Bu konuda alınan diğer tedbirler hakkında bilgiler,

e) Yanmanın dışında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi mekanik işlemlerle toz yayılıyorsa,  bu durumu önlemek için alınan tedbirler,

f) Hammadde ve ürünlerin özel kimyasal nitelikleri varsa (yanıcı, patlayıcı, radyoaktif, toksik gibi) bunların taşınması, etiketlenmesi ve depolanmasında alınan tedbirler,

g) Baca gazlarından yan ürün kazanma durumu varsa, bununla ilgili bilgileri kapsayacak şekilde verilmelidir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Dosyalarının hazırlanarak değerlendirilmesi önem arzetmektedir.

 

 

 


Ek-2

 

EMİSYON İZNİ BAŞVURU FORMU

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb