Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Dogalgaz, Nükleer ile Basa Çikabilecek mi?
ÜRÜN ADI
Dogalgaz, Nükleer ile Basa Çikabilecek mi?
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

NATURGAZ A.Þ. Genel Müdürü Arif Aktürk, dünya enerji sektöründeki son geliþmeleri The Energy Report dergisi için deðerlendirdi. “Kim ne derse desin, geliþmeler gösteriyor ki, eðer doðalgazýn petrol fiyatlarý ile olan iliþkisi kýrýlýrsa, Avrupa, Çin’deki konvansiyonel olmayan gaz projeleri geliþtirilebilirse, nükleerin tek rakibi doðalgaz santralleri olacaktýr.” diyen Aktürk, artan petrol fiyatlarýnýn fiziki arz ve talepten deðil vadeli iþlemler piyasalarýnda açýða alýmý ve satýmý yapýlan iþlemlerden kaynaklandýðý noktasýnýn altýný çizdi.

  

Spekülatörlere en iyi ilaç: Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki karýþýklýklar

NATURGAZ A.Þ. Genel Müdürü makalesinde spekülatörlere en iyi ilacýn Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki karýþýklýklar olduðunu belirtiyor. Aktürk ayrýca þunlarý söylüyor: “Dünya ekonomisi ýsýnýrken, baþta petrol olmak üzere emtia fiyatlarý yine artýþýný sürdürürken, hem Japonya’daki doðal felaket hem de Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki bir anda sihirli deðnek darbesi ile baþlayan karýþýklýklar spekülatörlere ilaç gibi gelmiþtir.” 

Shale Gaz ve Doðalgaz pazarý

Arif Aktürk, doðalgaz piyasasýna yönelik gelecek projeksiyonlarýný deðerlendirdiði makalesinde Amerika için çok önemli olan kayaç gazýnýn etkilerinin 3-4 yýl daha devam edeceðini söylüyor. Artan elektrik talebi için kaynak seçeneklerinin baþýnda ise doðalgazýn vazgeçilmez olduðunun altýný çiziyor.

Aktürk, tespitlerine þöyle devam ediyor: “ ABD pazarý için eðer düþük doðalgaz fiyatý öngörüleri devam edecekse, yeni nükleer santraller kamuoyu hassasiyetlerini de dikkate alarak gündeme gelmeyecektir. ABD pazarýnda oyunun kurallarýný deðiþtiren kayaç gazýnýn (shale gas) doðalgaz pazarýna etkisi 3-4 yýl daha sürecektir. Mevcut projelerin kredi geri ödemeleri tamamlandýktan sonra, ABD gaz piyasasý da dünya fiyatlarý ile entegre olacaktýr. Avrupa eðer ticaret merkezlerini daha da derinleþtirip, Polonya, Hollanda gibi yerlerde yeni yeni baþlayan konvansiyonel olmayan gaz kaynaklarýný da devreye sokup, orta ve uzun vadede doðalgazýn petrol ile iliþkisini kýrabilirse, kamuoyu baskýlarý da dikkate alýnarak yeni nükleer santral yapýmýndan vazgeçebilirler. Ancak Uzakdoðubölgesi, orta ve uzun vadede nükleer enerjiyi kaynak çeþitlendirmede hep bir opsiyon olarak tutacaktýr. 1980 öncesi inþa edilmiþ olan nükleer santraller ise, yeniden güncellenen stres testlerini geçtikten sonra üretimlerine Avrupa, Uzakdoðu ve ABD’de devam edeceklerdir. Dünya kamuoyunun önündeki seçenek, nükleer sýzýntý mý, küresel ýsýnma mý sorusudur. Bu sorunun cevabý çok zordur. Elektrikte artan talebi karþýlamak için kurulmasý gereken baz yük santrallerinin çýkmaz sokaðý ise, nükleer santraller mi termik santraller mi sorusudur. Sorunun cevabýnýn içinden çýkan sonuç ise, sanýrým doðalgaz santralleri olacaktýr.”

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb